Servicis

En MCG portem a terme la Gestió completa de tot el procés relacionat amb els Tributs, per mitjà del nostre sistema de gestió contínua i qualitat total. Realitzem una auditoria de processos millorant la gestió tributària, terminis, imports i comunicacions.

MCG assumim el repte d’acostar els servicis de les Administracions Públiques al ciutadà, facilitant el coneixement i resolució de les seues obligacions tributàries i econòmiques com a contribuent. Per això, desenvolupem i promovem solucions i ferramentes per facilitar l’accés a la informació tributària. Realitzem una auditoria per a analitzar la situació de la gestió i dissenyem un Pla d’Acció per a impulsar-la, en el que s’establixen objectius concrets i específics, amb la mirada posada en la reducció dels deutes pendents.

El nostre departament d’Inspecció treballa per a vetlar per la correcta execució de totes les taxes i tributs exigits per les Administracions Públiques. Creem, o actualitzem si ja existix, un padró fiscal que ens permet realitzar un seguiment de tots els objectes tributaris.

El procediment d’inspecció es realitza d’acord amb la nostra política de millora contínua i perfeccionament per a obtindre la major qualitat en els servicis prestats.

Els resultats aconseguits en este servici han sigut molt satisfactoris. Es van obtindre durant el període d’inspecció més del 95% d’actes de conformitat i el seu corresponent ingrés de la liquidació.

El nostre sistema de Gestió de Multes ens permet obtindre les sancions de diferents mitjans: butlletí de denúncia, radars fixos, radars mòbils, dispositius mòbils, semàfors, etc. Independentment del seu origen, totes les denúncies es tramiten per mitjà del nostre sistema informatitzat d’expedients electrònics.

Una vegada rebuda la informació de les denúncies, el nostre sistema la tramita optimitzant recursos i temps de resposta. D’esta manera, evitem la prescripció de les sancions imposades i possibles errors de transcripció, fent més eficient el procediment de gestió de multes de les Administracions.

El programari (software) de MCG oferix un servici integral tributari. La ferramenta tecnològica obeïx a un desenvolupament propi, inscrit en el registre de la propietat intel·lectual, amb un manteniment constant que ens permet corregir incidències, incorporar millores, adaptar l’aplicació als canvis legals i ampliar mòduls en funció de les necessitats de l’Administració on s’integra. Tot això, col·labora en la millora de l’eficàcia i modernització de les Administracions Públiques i en les relacions amb el ciutadà a través de l’e-Administración.

Els nostres consultors creen i executen plans integrals i específics, ajudant a les Administracions Públiques a aconseguir millors resultats redissenyant els seus processos de Gestió Tributària, Inspecció, Recaptació i Gestió de Multes.

Per mitjà d’un estudi previ de necessitats i objectius, creem un procés de treball adaptat a cada Administració. Des de Grup MCG col·laborem en les tasques d’inspecció i assessorament de les Administracions Públiques proporcionant el suport legal i tecnològic necessari per a dur-les a terme.

Desenvolupem la nostra activitat consultora en l’àmbit de l’assessoria de processos, atenent als objectius que es plantegen en cada Administració, abordant les àrees crítiques implicades en la gestió econòmica i de la pròpia Administració.

En Grup MCG oferim els nostres servicis com a consultora independent, assessorant en tots aquells dubtes i punts crítics que es vullguen satisfer. Comptem amb un experimentat equip legal.