Avís legal

La web www.grupo-mcg.es és propietat de l’empresa MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN, S.L. (d’ara en avant MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN) amb N.I.F. B-46953170, domicili en C/ Albacete, núm. 10, de València, Espanya. Registre Mercantil de València prenc 3.170, Secció 484, Foli 18, Fulla 6.848, Inscripció 1a i direcció general de correu electrònic info@grupo-mcg.es.

La web de MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN té per objecte facilitar als ciutadans i  a clients informació relativa als serveis que ofereix l’empresa, així com proporcionar informació que puga resultar d’interés.

Definicions

Condicions d’Ús: Els Termes i Condicions que regulen el registre, accés i ús de la web de MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN per part de l’Usuari.

Usuari: La persona física o jurídica que utilitza estea pàgina web.

Condicions d’Ús

Les dades personals recollits en la nostra pàgina web són tractats complint amb les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estees dades i en la Llei orgànica de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals de data 3/2018, de 5 de Desembre.

Així mateix, garantim que les dades personals són tractats de manera lícita, lleial i transparent, i són recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims, mantenint-se limitats a estes fins i actualitzats si fora necessari. No es permetrà la identificació dels interessats durant més temps del necessari i es garantirà la seua seguretat mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades.

Amb estea pàgina web, MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN, pretén prestar un servei útil, per la qual cosa els suggeriments dels usuaris són benvingudes. Però si no està d’acord amb alguna de les condicions contingudes en este avís, haurà de deixar d’utilitzar la pàgina web. Les seues dades identificatives i qualssevol que puguen ser exigits per la normativa aplicable, són obligatoris pel que la negativa a facilitar-los faria que ens resultara impossible la venda dels nostres productes.

Les condicions establides a continuació regulen l’ús permés de la web de MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN:

  1. Accés

L’accés és públic. MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN, es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la seua pàgina web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells Usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals així com les Condicions Particulars que resulten d’aplicació.

2. Modificacions de la pàgina i interrupcions o errors en l’accés.

MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN, es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la pàgina web, de la configuració i presentació d’estea i de les condicions d’accés.

3. Continguts i pàgines enllaçades.

La informació continguda en estea web, té caràcter merament informatiu. La política de l’empresa és tractar que els continguts estiguen sempre actualitzats, però pot succeir que no ho estiguen.

La funció dels links, o enllaços, que apareixen en estea pàgina és exclusivament la d’informar els usuaris i als clients sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria en internet, on podrà ampliar o completar les dades oferides en estea pàgina. MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN, no serà responsable del resultat obtingut a través d’estes enllaços.

En tot cas, MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN, no assumeix responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des de la seua pàgina web, ni pot garantir l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguen produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per este motiu.

Encara que els enllaços són supervisats regularment perquè no succeïsca, en el cas que qualsevol usuari o un tercer, considerara que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen béns o drets del propi usuari o d’un tercer es prega que es comunique immediatament a MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN, info@grupo-mcg.es estea circumstància, i especialment si els enllaços consisteixen en:

  • Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme la normativa penal espanyola.
  • Activitats o continguts que violen drets de propietat intel·lectual o industrial.
  • Activitats o continguts que posen en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
  • Activitats o continguts que posen en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona, al principi de no discriminació, la protecció de la salut i la infància o qualsevol altre valor o principi constitucional.

4. Protecció de dades personals

Les dades personals vinculades a estea web respecten les exigències del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 i de la legislació i normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN, tractarà les dades de caràcter personal que es recullen a través d’estea web complint amb la normativa del Reglament General de Protecció de Dades i la normativa espanyola vigent sobre protecció de dades. Així la remissió de dades pels interessats és absolutament voluntària i és degudament anunciada.

5. Finalitats

Tractem les teues dades d’identificació i de contacte amb la finalitat d’atendre la teua sol·licitud d’informació sobre els nostres serveis.

Tractarem les teues dades d’identificació i de contacte per a oferir-te ofertes i continguts personalitzats segons les teues preferències i necessitats, en la forma de comunicacions comercials, ja siga a través de la nostra pàgina web, aplicacions informàtiques, correu electrònic o contacte telefònic o postal o altres canals legítims.

De conformitat amb l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, si eres el nostre client i mantens vigent una relació contractual amb nosaltres, estem legalment autoritzats per a enviar-te comunicacions comercials, a través de correu electrònic o un altre mitjà electrònic equivalent, relatives a serveis similars als que hages contractat amb nosaltres; en tots els altres casos procedirem a recaptar el teu consentiment exprés. Si en alguna ocasió et remetérem comunicacions comercials, i no desitges que et remetem més comunicacions comercials, ni/o que ens posem en contacte amb tu telefònicament amb els fins a dalt detallats, pots sol·licitar-ho a través de la nostra adreça de correu electrònic.

Per a complir amb obligacions legals en matèria fiscal o altres imposades per autoritats oficials de control, serà necessari també tractar les teues dades d’identificació, contacte o altres relacionats. La finalitat d’estes tractaments respon a les necessitats que tinguen estees autoritats oficials de control.

Per a efectuar altres tractaments diferents als anteriors pot ser necessari obtindre el teu consentiment exprés i en este cas seràs informat d’això, amb claredat i detall, en el moment en què calga obtindre’l, podent denegar-lo en aqueix moment, o revocar-lo, amb posterioritat i en qualsevol moment, sense caràcter retroactiu.

6. Legitimació del tractament

La legitimació del tractament de les seues dades és el consentiment que presta enviant el formulari de contacte o la consulta.

7. Comunicacions de dades

Les dades derivades del contacte i consulta no seran comunicats a tercers.

8. Drets dels Interessats

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN, tracta dades personals que el concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals i a obtindre una còpia de les dades personals objecte del tractament, a actualitzar-los, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins per als quals van ser recollits. En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en este cas únicament els conservarem per a l’encàrrec sol·licitat. A conseqüència de l’aplicació del dret a la supressió o oposició al tractament de dades personals en l’entorn en línia els interessats tenen el dret a l’oblit segons la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE.

Els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils.

9. Obligacions dels usuaris

Es requereix a l’Usuari que davant la detecció de qualsevol contingut nociu, ofensiu o imprecís, en la pàgina web, que avise a MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN, en el menor temps possible.

L’Usuari és responsable d’aportar informació veraç, oportuna i completa en relació amb l’ús de la pàgina web.

Pot exercir els seus drets:

  • Mitjançant un escrit dirigit a: C/ Albacete, núm. 10 de València (46007)
  • Mitjançant un correu electrònic dirigit a: info@grupo-mcg.es

10. Propietat Intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual dels articles publicats per l’empresa són dels seus autors.

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual titularitat de MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Estes actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN, i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN. Només estarà autoritzat a la reproducció (impressió o descàrrega) per a ús privat dels continguts disposats en la pàgina web.

No es permet la utilització dels signes distintius (marques, noms comercials), excepte autorització expressa dels legítims titulars.

11. Responsabilitats

MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN, no serà en cap cas, responsable, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats, directament o indirectament, de la falta de lectura d’este avís, o de l’incompliment de les obligacions especificades en les condicions establides en este. Així mateix, d’acord amb l’exposat en estees condicions, MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, fora del seu efectiu control, puguen deure’s a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a la pàgina web o els seus continguts.

Els usuaris hauran de realitzar un ús adequat de la pàgina web, d’acord amb les condicions i termes anteriors, sense que cap responsabilitat puga tindre MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN, per la utilització indeguda.

Respecte de possibles deficiències tècniques, MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN, no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produïsquen per fallades en la xarxa elèctrica, en la xarxa de connexió de dades, en el servidor o en qualssevol prestacions.

12. Llei Aplicable

El present avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

13. Normativa sobre l’ús de cookies

L’accés i la navegació en la pàgina web, o l’ús dels serveis d’estea, impliquen l’acceptació de les Condicions Generals establides en el nostre Avís Legal. Per favor, llija-les atentament.

Li agraïm que haja decidit visitar-nos. Volem que la seua experiència en el lloc siga tan bé com siga possible, i per aqueix motiu, hem escrit estea Política de Cookies de la forma més transparent possible.

Què és una Cookie?

Les cookies són arxius que contenen xicotetes quantitats d’informació que es descarreguen en el dispositiu de l’usuari que s’utilitza quan visites un lloc web. La seua finalitat principal és reconéixer a l’usuari cada vegada que accedeix a la web de MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN el que ens permet, a més, millorar la qualitat i la usabilitat de la nostra web.

Les cookies són essencials per al funcionament d’Internet, no poden danyar l’equip o dispositiu de l’usuari i, si es troben activades en la configuració del teu navegador, ens ajuden a identificar i resoldre possibles errors de funcionament del lloc web.

Tipus de Cookies

Cookies Analítiques. Són cookies que tenen per finalitat el manteniment periòdic i garantir el millor funcionament i servei a l’usuari, recopilant dades de la teua activitat.

Google Analytics utilitza cookies per a ajudar-nos a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc. La informació que genera la cookie sobre el teu ús del lloc (incloent la teua adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els seus servidors dels Estats Units i altres països. Google usarà estea informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del teu ús del lloc, recopilant informes de l’activitat del lloc i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del lloc i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre estea informació a tercers quan així li ho requerisca la legislació, o quan dits tercers processen la informació per compte de Google. Google no associarà la teua adreça IP amb cap altra dada del qual dispose Google.

Si ho desitges pots rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del teu navegador. No obstant això, si ho fas, pot ser que no pugues usar la plena *funcionabilidad d’este lloc. En utilitzar este lloc consents el tractament de la teua informació per Google en la forma i per als fins a dalt indicats.

Estes cookies de Google Analytics generen un ANEU d’usuari anònim, que és el que s’utilitza per a fer un recompte de quantes vegades visita la nostra web l’usuari. També registra quan va ser la primera i l’última vegada que va visitar la web. Així mateix, calcula quan s’ha acabat una sessió, origen d’usuari i keywords (o text de cerca en els cercadors web).

Cookies de Sessió. La seua finalitat principal és identificar el tipus de dispositiu, donar suport a la seguretat del lloc web o la seua funcionalitat bàsica. No contenen informació personal que ens permeta identificar a una persona. Existeixen solament en el temps que dura la teua visita, i s’esborren quan tanques el navegador.

Configuració de l’usuari per a evitar Cookies

Des de la web de MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN, i en compliment de la normativa legal vigent, posem a la seua disposició la informació que li permeta configurar els seus navegadors d’Internet per a mantindre la seua privacitat i seguretat en relació a les cookies. Per això, li facilitem la informació i enllaços als situats de suport oficials dels principals navegadors perquè puga decidir si desitja o no acceptar l’ús de cookies.

Així, pot bloquejar les cookies a través de les eines de configuració del navegador o bé pot configurar el seu navegador perquè li avise quan un servidor vulga guardar una cookie:

Si utilitza Microsoft Internet Explorer, en l’opció de menú Eines > Opcions d’Internet > Privacitat > Configuració. Per a saber més visite http://windows.microsoft.com o l’ajuda del navegador.

Si utilitza Firefox, en l’opció de menú Eines > Opcions > Privacitat > Cookies. Per a saber més visite http://support.mozilla.org o l’ajuda del navegador.

Si utilitza Chrome, en la secció d’Opcions > Opcions avançades > Privacitat. Per a saber més visite http://support.google.com/chrome o l’ajuda del navegador.

Si utilitza Opera, en l’opció de Seguretat i Privacitat, podrà configurar el navegador. Per a saber més visite http://www.opera.com o l’ajuda del navegador.

Si utilitza Safari, en l’opció de Preferències > Seguretat. Per a saber més visite http://www.apple.com/es/support/safari o l’ajuda del navegador.