Política de qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball

Martínez Centro de Gestión, S.L.- Política de qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball

Conscient de la gran importància que ha de prendre la gestió integrada en l’àmbit en què desenvolupa la seua activitat, la Direcció de Martínez Centro de Gestión, S.L. fixa com a Política del Sistema de Gestió Integrat:

Crear una cultura de la qualitat en què cada persona siga responsable de la qualitat del treball que realitza per mtijà de la millora constant dels processos i servicis oferits de Gestió Tributària, Recaptació i Gestió integral de multes. Tot això, integrant en els nostres servicis els criteris de protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació a partir de la identificació dels riscos potencials de contaminació i la determinació de les accions pertinents, i el compliment dels requisits normatius i legals aplicables a la nostra activitat, així com altres requisits interns de comportament ambiental que Martínez Centro de Gestión, S.L. establisca.

Per això s’establixen els següents Objectius Marc de la Qualitat, Medi ambient i Seguretat i Salut en el treball:

 • Establir un compromís de millora contínua del Sistema de Gestió a fi de millorar els servicis prestats, assegurar i incrementar la satisfacció dels clients.
 • Respondre amb promptitud a les necessitats dels nostres clients i assessorar-los, oferint solucions que contribuïsquen a millorar els resultats.
 • Tractar tant clients, ciutadania i treballadors permanentment d’una manera professional, cortés, respectuosa i mereixedora de confiança.
 • Assegurar el compliment dels requisits legals, regulacions, llicències, contractes i els acords pactats amb els clients, així com la reglamentació mediambiental i laboral aplicable.
 • Previndre la contaminació utilitzant els mitjans tècnics i humans de què disposem. Ens comprometem a controlar tant els nostres aspectes ambientals directes com a indirectes, monitoritzant periòdicament el nostre exercici ambiental.
 • Millorar contínuament el funcionament operatiu intern tant des de l’estudi del nostre context, els requisits de les nostres parts interessades i els resultats del nostre Sistema de Gestió, com proactivament a través d’avaluar riscos i oportunitats, que ens impulsen a accions de millora i minimització o elminación dels riscos per a la seguretat i salut.
 • Conscienciant i formant el personal de l’organització sobre la importància de la seguretat de la informació, la importància del seu exercici mediambiental i de la qualitat del seu treball.
 • Facilitar la comunicació interna i externa de l’organització a mitjançant els canals pertinents, a més de la consulta i participació dels treballadors.

S’han inclòs objectius concrets i mesurables, així com les responsabilitats i accions per al seu compliment dins del pla estratègic de Martínez Centro de Gestión, S.L.

Prova del compromís amb els estàndards UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 i ISO 45001:2018, sotmetem al nostre sistema a auditories internes i externes, que anualment valida el compliment dels requisits de les normes i dels nostres procediments.

Esta Política serà revisada per a la seua adequació i actualització i comunicada a tots els integrants de l’empresa. Ha de fer-se conéixer, entendre, aplicar i mantindre per tots els seus integrants.

Aprovada per Direcció Al Desembre de 2021.

J. Luis Martínez Morant, S.L. – Política de qualitat i medi ambient

Conscient de la gran importància que ha de prendre la gestió integrada en l’àmbit en què desenvolupa la seua activitat, la Direcció de J. Luis Martínez Morant, S. L. fixa com a Política de la Qualitat i Medi ambient:

Crear una cultura de la qualitat en què cada persona siga responsable de la qualitat del treball que realitza a través de la millora constant dels processos i servicis oferits de Gestió Tributària i Recaptació. Tot això, integrant en els nostres servicis els criteris de protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació a partir de la identificació dels riscos potencials de contaminació i la determinació de les accions pertinents, i el compliment dels requisits normatius i legals aplicables a la nostra activitat, així com altres requisits interns de comportament ambiental que de J. Luis Martínez Morant, S. L. establisca.

Per això s’establixen els següents Objectius Marc de la Qualitat i Medi ambient:

 • Establir un compromís de millora contínua del Sistema de Gestió per tal de millorar els servicis prestats, assegurar i incrementar la satisfacció dels clients.
 • Respondre amb promptitud a les necessitats dels nostres clients i assessorar-los, oferint solucions que contribuïsquen a millorar els resultats.
 • Tractar tant els clients com a la ciutadania permanentment d’una manera professional, cortés, respectuosa i mereixedora de confiança.
 • Assegurar el compliment dels requisits legals i els pactats amb els clients, així com la reglamentació mediambiental aplicable
 • Previndre la contaminació utilitzant els mitjans tècnics i humans de què disposem. Ens comprometem a controlar tant els nostres aspectes ambientals directes com a indirectes, monitoritzant periòdicament el nostre exercici ambiental.
 • Millorar contínuament el funcionament operatiu intern tant des de l’estudi del nostre context, els requisits de les nostres parts interessades i els resultats del nostre Sistema de Gestió, com proactivament mitjançant l’avaluació de riscos i oportunitats, que ens impulsen a accions de millora.
 • Conscienciant i formant el personal de l’organització sobre la importància de la seguretat de la informació, la importància del seu exercici mediambiental i de la qualitat del seu treball

S’han inclòs objectius concrets i mesurables, així com les responsabilitats i accions per al seu compliment dins del pla estratègic de Jose Luis Martínez Morant, S. L.

Prova del compromís amb els estàndards UNE-EN-ISO 9001 e UNE-EN-ISO 14001, sotmetem el nostre sistema a auditories internes i externes, que anualment valida el compliment dels requisits de les normes i dels nostres procediments.

Esta Política de Qualitat i Mediambiente serà revisada per a la seua adequació i actualització i comunicada a tots els integrants de l’empresa. Ha de fer-se conéixer, entendre, aplicar i mantindre per tots els seus integrants.