Codi ètic i de bon govern

Martínez Centro de Gestión, S.L. – Codi ètic i de bon gobern

Martínez Centro de Gestión, S.L. és una organització altament compromesa amb els drets humans i el respecte de la dignitat humana, la lluita contra la corrupció i la preservació del medi ambient. Per a promoure el comportament ètic del seu personal s’ha dotat d’aquest codi ètic i de bon govern, que posa a la seua disposició i també a la disposició de tots els grups d’interés.

Els principis fonamentals que guien el nostre comportament són:

  • el compliment de les lleis i normatives,
  • la integritat en oposició als conflictes d’interés,
  • la justícia i equitat amb tolerància zero als abusos i la discriminació,
  • l’honradesa en oposició a la corrupció i els suborns,
  • i el respecte per les persones i el medi ambient.

El nostre compromís ètic i el respecte d’aquests principis per part de tot l’equip humà són més necessaris que mai per a dur a terme la missió comuna d’una gestió intel·ligent i sostenible dels recursos que són essencials pel nostre futur.

En l’àmbit de l’organització:

Tot el personal té completament prohibit actuar d’un mode que puga suscitar cap mena de dubte respecte a l’ètica de MCG. En aquest sentit, és responsabilitat de cadascun dels empleats dur a terme el seu treball en bones condicions físiques i intel·lectuals, demostrant la seua absoluta professionalitat, ser respectuós amb la diversitat i amb la vida privada dels altres i impedir qualsevol tipus d’assetjament del qual fora testimoni.

Tant la Direcció com el personal evita qualsevol tipus d’assetjament laboral o sexual. No es tolera la discriminació directa ni indirecta per raó de gènere, raça, edat, nacionalitat, religió, orientació sexual, discapacitat, origen familiar, llengua, ideologia política, afiliació política o sindical, es trobe o no en la legislació aplicable en la jurisdicció d’aplicació.

A més a més, en l’exercici de les responsabilitats i de les relacions jeràrquiques, la persona ha de ser sempre respectada. Per això, MCG afavorix unes relacions entre treballadors i treballadores, de qualsevol nivell jeràrquic, basades en la cortesia, la consideració, el reconeixement i la discreció.

En MCG es concedix valor al treball en equip i a la resolució dels reptes a través de la comunicació proactiva, al desig de continuar formant-se i al desenvolupament personal i professional.

La Direcció és clau per a demostrar amb el seu exemple el compromís amb aquests principis ètics, sent accessible i oberta al diàleg. No sols proporciona un salari adequat al nivell de vida local, sinó també un lloc de treball agradable, segur i saludable.

S’incorporen els requeriments de la Declaració dels Principis i Drets Fonamentals en el Treball i els Convenis de l’Organització Internacional del Treball.

En l’àmbit dels grups d’interés:

La satisfacció dels nostres clients i, per consegüent, la viabilitat i prestigi de MCG, depenen de factors com la disponibilitat, l’atenció impecable, la innovació, la millora constant de la qualitat, la preocupació per una gestió sostenible dels recursos, així com la consideració de l’impacte social de les seues activitats.

Aquestes exigències requerixen transparència, observança dels procediments implantats i a les regles de la competència, així com el respecte als compromisos amb els clients i amb l’administració, compliment dels compromisos assumits voluntàriament, la normativa vigent aplicable en tots els àmbits de l’organització.

S’observa amb diligència el compliment de les normatives relatives al blanqueig de capitals i/o finançament del terrorisme. Igualment es prevé el frau en licitacions, incloent també la determinació de les parts a concórrer a les mateixes o la seua exclusió, les condicions de les seues propostes, la fixació de preus i tot intercanvi d’informació respecte als termes anteriors realitzats en condicions excloents respecte a tercers.

A causa de la naturalesa de l’organització i de la informació que maneja de la ciutadania, MCG s’ha destacat per respectar i fer respectar les mesures implantades de Seguretat de la Informació, un dels pilars clau de la seua governança.

Els proveïdors són triats imparcialment, sent avaluats des de diferents angles (la qualitat, la preocupació pel medi ambient, la seguretat de la informació i respecte als compromisos assumits) i es negocia i es treballa amb ells des d’una relació de confiança.

Així mateix, els empleats implicats en els processos de compres han de demostrar una ètica irreprotxable, evitar qualsevol conflicte d’interessos i complir les normatives, especialment les que concernixen a les regles de la competència.

MCG recomana als seus proveïdors que es doten, si no les posseïxen, de normes ètiques, mediambientals i socials i que respecten pràctiques compatibles amb els valors establits en aquest Codi Ètic i de Bon Govern.

No s’admet el lliurament de cap regal més enllà de les pràctiques comercials o de cortesia habituals i sense que en cap cas puga estar destinat a / o suposar rebre un tracte de favor en qualsevol activitat que es puga vincular a MCG.

No es permet sol·licitar ni acceptar regals, pagaments, comissions o qualssevol altres beneficis personals de clients actuals ni potencials, proveïdors o persones que mantenen, o aspiren a mantindre, relacions amb l’organització, ni per qui actue per compte d’ells. Dins d’aquest concepte s’inclou la prestació de servicis personals, ofertes laborals, viatges, tracte preferencial, descomptes especials o qualsevol altra cosa de valor.

Pel que fa als competidors, MCG complix les normes de la competència i les dels mercats regulats, adopta un comportament lleial i es compromet a no difamar ni denigrar-los. És més, es compromet a utilitzar exclusivament mitjans legals i honrats per a recollir informació útil per a l’obtenció de mercats o contractes.

En l’entorn:

MCG s’absté de finançar activitats polítiques o de lobbing. Qualsevol acció de mecenatge és franca, transparent i lícita. Rebutja la corrupció i vetlla perquè tot el personal s’implique a respectar aquest principi.

Des de l’organització es fa una aposta clara per mantindre la cultura local, promoure els compromisos cívics i solidaris personals.

Pel que fa a la protecció del medi ambient, MCG està fermament compromés, començant per la Direcció, i estenent aquesta inquietud a tot el personal. L’organització està certificada segons la norma ISO 14001, de Gestió Mediambiental, demostrant anualment a través d’auditories internes i externes, que compta amb un programa de seguiment i millora del seu acompliment ambiental.

Respecta les obligacions legals i reglamentàries locals. També està a les escoltes de les expectatives dels seus clients, les comunitats locals i veïnals, i, de manera més general, de tots els grups d’interés.

Difusió del Codi Ètic i de Bon Govern:

Les normes establides pel present document han de ser conegudes obligatòriament per tot el personal.

El comportament dels professionals susceptibles d’exercir un determinat poder de control en la marxa de l’empresa, les decisions de la qual tenen un impacte important en termes d’ètica, ha de ser, per descomptat, exemplar. Així, quan des de la Direcció es designa a algú per a un lloc de responsabilitat, s’assegura que la persona nomenada disposa de les competències, l’autoritat i els mitjans necessaris per a aplicar aquest codi.

Finalment, cal esmentar que MCG es compromet a ajudar de manera concreta a cada professional en el seu comportament i les seues decisions. Per a fer-ho, s’organitzen accions de formació i/o de sensibilització.

El Codi Ètic i de Bon Govern és actualitzat periòdicament atesos els nous requeriments normatius, les millores sorgides de les revisions de compliment i les millors pràctiques.

El Consell d’Administració és el responsable d’aprovar aquest codi i en última instància, d’assegurar el clima ètic de l’organització. La supervisió del compliment del present Codi, correspondrà a la Funció de Compliment.