Actualitat

Adjudicacions

Ajuntament de Carcaixent

Un dels municipis més importants de La Ribera, «Carcaixent»,  ha depositat en MCG la seua confianza en la gestió de la seua recaptació ejecutiva i como altres ha elegit un tràmit fàcil, àgil i sencill i s’ha adherit a l’acord marc que MCG tiene firmat amb la FEMP.

Ajuntament de Anna

Seguim donant servei per tots els racons de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Anna ha dipositat la seua confiança en l’experiència de MCG per a la tramitació de les multes de trànsit en el municipi.

Ajuntament de València

Martínez Centro de Gestión S.L renova la seua col·laboració amb l’Ajuntament de València. Des de l’any 2007 MCG ve col·laborant en els Serveis de col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients sancionadors per infraccions en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial, i la col·laboració en la gestió del cobrament de la sanció corresponent.

Ajuntament de Rocafort

En la comarca de l’Horta Nord altre ajuntament ha confiat en la nostra aplicació informàtica, Rocafort s’afegix als municipis que treballen amb el nostre programa i ho fa amb els mòduls de Gestió Tributària i Recaptació, les Autoliquidacions i el nostre exclusiu i revolucionari sistema de pagament amb targeta “New pay”.

Ajuntament de Catarroja

Continuem ampliant els municipis que s’adhereixen al conveni que MCG va suscriure amb la FEMP per a la gestió de la recaptació ejecutiva, i des de la comarca de l’Horta Sud s’afegix Catarroja a este servei que cada dia mes, els ajuntament valoren positivament.

Ajuntament de Vilamarxant

L’Ajuntament de Vilamarxant ha adjudicat a MCG el servei de col·laboració en la comprobació, inspecció i regularització d’ingressos de dret, la gestió tributària i recaptatòria de  l’Impost sobre Activitats Econòmiques i la gestió tributària i recaptatoria en voluntaria de l’Impost sobre l’Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana. D’esta forma, el municipi es beneficiarà de l’aplicació integral de tributs locals enfocat a l’increment d’ingresos i a una millor atenció al contribuent.

Entitat Metropolitana per al tractament de residus (EMTRE)

Martínez Centro de Gestión S.L renova la seua colaboració amb L’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE). Des de l’any 2019 MCG col·labora en els serveis de colaboració  de recaptació en ejecutiva i inspecció de la Taxa TAMER. El contrat tindrà una duració de 2 anys més una pròrroga anual.

Ajuntament de Beniganim

L’Ajuntament de Benigànim ha confiat en Martínez Centro de Gestión, S. L. per a realitzar el projecte de col·laboració i assistència tècnica de la Taxa d’utilització privativa i aprofitaments especials constituïts en sol, vol i subsol a favor de les empreses explotadores de serveis a efectes de realitzar les actuacions de comprovació i verificació tributaria (Taxa 1,5%)

Consell Comarcal de la Selva.

En el “Consell Comarcal de la Selva” de la província de Girona, han confiat en els nostres serveis d’inspecció adjudicant-nos el servei de suport i assistència tècnica al servei de gestió tributària i cadastral en el procediment d’inspecció tributària.

Ajuntament de Calles

L’Ajuntament de Calles ha confiat en la experiència de MCG per a dur endavant el servei de col·laboració en la assistència en la gestió de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. D’esta manera el municipi de Calles entra a formar part dels més de 60 municipis que MCG col·labora.

Ajuntament de La Pobla de Vallbona

Un altre municipi a la comarca de “Camp de Túria” a València confia en nosaltres i ens han adjudicat  el “Servei de col·laboració en la gestió recaptatòria en període executiu, la inspecció  tributària, així com  la  col·laboració  en  el procediment sancionador i recaptació de multes de trànsit i sancions administratives de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona”.

Ajuntament de Puertollano

Continuem incorporant nous municipis, i després de presentar oferta dels Serveis Complementaris de Suport, Col·laboració i Assistència en l’Execució de la Inspecció de la Taxa per Ocupacions del Subsol, Sòl i Vol de la Via Pública a l’Ajuntament de Puertollano, hem sigut els més ben valorats entre 5 licitadors i ja hem signat el contracte de col·laboració.

Ajuntaments de Rafelguaraf i Puçol

Ja són dos els municipis que s’han adherit al conveni per a la gestió de la recaudació ejecutiva que MCG te signat amb la Federació Espanyola de Municipis i províncies, estos municipis són Rafelguaraf i Puçol, un exemple clar de la bona acceptació que esta tenint este acord rubricat el passat mes de setembre.

Ajuntament d'Ondara

En la província d’Alacant i més concretament al Municipi d’Ondara, han confiat en la versatilitat de la nostra aplicació informàtica adjudicant-nos la posada en marxa del mòdul de liquidacions, autoliquidacions i el nostre revolucionari sistema de pagament amb targeta de dèbit i crèdit New Pay.

Formació

Estem compromesos amb la formació i, per això, participem en l’organització i patrocini de cursos relacionats amb la nostra activitat. Des de l’any 2014 col·laborem amb la Universitat de València i el Consell General de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local, en l’organització del curs “PROBLEMÁTICA I SITUACIÓ ACTUAL DE LA GESTIÓ I RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA MUNICIPAL”, destinat, preferentment, al personal de l’Administració Local.

També hem col·laborat en el patrocini del curs de la Inspecció dels Tributs Locals, organitzat per la FEMP i l’Associació Nacional d’Inspectors d’Hisenda Pública Local, en la seua primera i segona edició.