Política de Privacitat

En compliment amb el deure d’informació arreplegat en Article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflectixen les dades següents: l’empresa titular de domini web és Martínez Centro de Gestión SL (d’ara en avant Grupo MCG) , amb domicili en Carrer Albacete número 10 de C.I.F.: B46953170 inscrita en el Registre Mercantil de València en el tom 3.170, Secció 484, Foli 18, Full 6.848, Inscripció 1a. Correu electrònic de contacte: info@grupo-mcg.es.

L’accés i/o ús d’este portal de Grupo MCG atribuïx la condició d’USUARI, que accepta, des de l’accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús ací reflectides. Les esmentades Condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que si és el cas resulten de compliment obligatori.

Grupo-mcg.es proporciona l’accés a multitud d’informacions, servicis, programes o dades (d’ara en avant, “els continguts”) en Internet pertanyents a Grupo MCG o als seus llicenciants als quals l’USUARI puga tindre accés. L’USUARI assumix la responsabilitat de l’ús del portal. L’esmentada responsabilitat s’estén al registre que fóra necessari per a accedir a determinats servicis o continguts. En este registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’este registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i servicis (com per exemple servicis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Grupo MCG oferix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’orde públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Grupo MCG, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si és el cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Grupo MCG es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’orde o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultaren adequats per a la seua publicació. En tot cas, Grupo MCG no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Grup MCG compleix amb les directrius del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, junt amb cada formulari de recaptament de dades de caràcter personal, en els servicis que l’usuari puga sol·licitar a Grupo MCG, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seues dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas. Així mateix, Grupo MCG informa que complix amb la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

Grupo MCG per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) , titularitat de Grupo MCG o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’esta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Grupo MCG. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Grupo MCG. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstindre’s de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en les pàgines de Grupo MCG.

Grupo MCG no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjuís de qualsevol naturalesa que pogueren ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

Grupo MCG es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i servicis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

En el cas que en grupo-mcg.es es disposaren enllaços o hipervincles cap altres págines d’Internet, Grupo MCG no exercirà cap tipus de control sobre les esmentades págines i continguts. En cap cas Grupo MCG assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a una pàgina web aliena, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres pàgines d’Internet. Igualment la inclusió d’estes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Grupo MCG es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els servicis oferits sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals d’Ús.

Grupo MCG perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

Grupo MCG podrà modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, sent degudament publicades com ací apareixen. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguen modificades per altres degudament publicades.

La relació entre Grupo MCG i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de València.