Gestió Tributària

En Grupo MCG realitzem la Gestió completa de tot el procés relacionat amb els Tributs, per mitjà del nostre sistema de gestió contínua i qualitat total. Realitzem una auditoria de processos millorant la gestió tributària, terminis imports i comunicacions.

Gestionem els tributs de més de 60 Administracions Públiques, millorant els seus processos de gestió, i optimitzant els recursos públics.

Gestió de Multes

El nostre sistema de Gestió de Multes ens permet obtindre les sancions de diferents mitjans: Butlletí de denúncia, Radars fixos, Radars mòbils, Sart-Pol, Dispositius mòbils, Semàfors, etc. Independentment del seu origen totes les denúncies es tramiten a través del nostre sistema informatitzat d’Expedients electrònics.

Una vegada rebuda la informació de les denúncies, el nostre sistema tramita la informació, optimitzant recursos i temps de resposta. D’esta manera evitem la prescripció de les sancions imposades, i possibles errors de transcripció, fent més eficient el procediment de Gestió de Multes de les Administracions.

Software

El nostre software permet la gestió multi-municipi, per mitjà d’una estructura consistent en l’existència d’un Ens gestor (Diputació, Mancomunitat, etc.) , i Entitats gestionades (Ajuntaments) .

El sistema informàtic compta amb un manteniment constant que ens permet corregir incidències, incorporar millores, adaptar l’aplicació als canvis legals, i ampliar mòduls en funció de les necessitats de l’Administració on s’integra.

Este software ens permet controlar adequadament la informació mitjançant els següents factors:

 • Orienta la gestió al ciutadà.
 • Atén adequadament els contribuents.
 • Simplifica els tràmits i s’ajusta a les necessitats ciutadanes.

Personalitza els servicis i la seua disponibilitat per canals electrònics, per mitjà de l’ús de tecnologies de la informació i comunicació (TIC).

Col·labora en la millora de l’eficàcia i modernització de les Administracions Públiques en les relacions amb el ciutadà a través de l’e-Administració.

Contribuïx a la millora dels processos de gestió:

 • Reduint els temps de tramitació.
 • Simplificant els procediments.
 • Incorporant processos automatitzats.
 • Oferint una visió integrada de la informació.

Tots els factors esmentats aconseguixen una millora en la percepció que rep el ciutadà de l’Administració Pública.

Consultoria

Els nostres consultors creen i executen plans integrals i específics, ajudant a les Administracions Públiques a aconseguir millors resultats redissenyant els seus processos de Gestió Tributària, Inspecció, Recaptació i Gestió de Multes.

Per mitjà d’un estudi previ de necessitats i objectius, creguem un procés de treball adaptat a cada Administració. Des de Grupo MCG col·laborem en les tasques d’inspecció i assessorament de les Administracions públiques proporcionant el suport legal i tecnològic necessari per a dur-les a terme.

Desenvolupem la nostra activitat consultora en l’àmbit de l’assessoria de processos, atenent als objectius que es plantegen en cada Administració, abordant les àrees crítiques implicades en la gestió econòmica i de la pròpia Administració.

En Grupo MCG oferim els nostres servicis com a consultora independent, assessorant en tots aquells dubtes i punts crítics que es vullguen satisfer. Comptem amb un experimentat equip legal, econòmic i informàtic, que posem a disposició de les Administracions Públiques com a assessoria independent.

Notificacions

El nostre sistema informàtic genera de forma automàtica les remeses de notificacions en cada una de les fases (voluntària, denúncia, sanció i executiva) , així com de qualsevol altre document o avís que l’Administració considere oportú dirigir als seus contribuents.

Disposem de diversos models de documents per a realitzar les notificacions totalment configurables segons les necessitats de cada notificació.

El sistema genera una remesa amb totes les quotes que complisquen les condicions especificades per a ser notificades, informa de les quotes pendents de notificar, i de les exclusions.

Recaptació

En Grupo MCG assumim el repte d’acostar els servicis de les Administracions Públiques al ciutadà, facilitant el coneixement i resolució de les seues obligacions tributàries i econòmiques com a contribuent. Per a això, ens esforcem a desenvolupar i promoure solucions que faciliten els tràmits amb independència d’horari i del lloc on es troben.

Posem a disposició de les Administracions públiques amb les quals col·laborem oficines tributàries on es gestiona la recaptació. Des de Grupo MCG assessorem els ciutadans, i proporcionem els mitjans humans, tècnics i logístics necessaris, per a crear un espai on Administració i ciutadà puguen comunicar-se.

Mobilitat

En el departament de desenvolupament de Grupo MCG hem creat Smart-Pol, una APP per a Smartphones que permet als Agents de Policia imposar multes i gestionar diversos tipus de sancions des dels seus dispositius mòbils.

Smart-Pol permet imposar sancions en 3 senzills passos, facilitant el treball dels agent de mobilitat, i incorporant contingut multimèdia a l’expedient sancionador.

Smart-Pol s’encarrega de reconéixer la matrícula del vehicle i incorporar les dades des de la base de dades de la DGT al dispositiu mòbil de l’Agent de Policia, que només ha de comprovar que les dades són correctes abans de finalitzar amb la imposició de la denúncia.

Cobrament de Tributs

En Grupo MCG hem prestat servicis de cobrament de tributs, tant en fase voluntària com a executiva, en quasi 100 Ajuntaments, obtenint percentatges de gestió superiors al 90% en tots els seus exercicis.

La col·laboració de Grupo MCG en la fase voluntària està orientada, en primer lloc, a facilitar una informació contínua i de qualitat als contribuents, que els permeta el compliment de les seues obligacions, i en segon lloc, està orientada a posar a disposició de les Administracions Públiques els mitjans tècnics i humans més avançats per a la gestió dels seus recursos econòmics.

Els nostres servicis en període executiu tenen com a objectiu realitzar un seguiment estricte del procediment administratiu de constrenyiment, des del seu origen fins a la seua finalització, amb una atenció especial a aquelles fases del procediment que major rellevància tenen en una bona gestió.

Per a aconseguir els objectius, en Grupo MCG, fem especial insistència en el desenvolupament i ocupació adequat d’eines i procediments que faciliten la nostra labor.

Gestió Municipal

Posem a disposició de les Administracions Públiques plataformes online per a la gestió de tributs, multes i taxes. El nostre equip de desenvolupadors s’encarrega d’integrar la plataforma de Gestió Municipal en els portals de les Administracions públiques, personalitzant l’aparença i integrant-los completament en la web de l’Administració.

Els ciutadans poden accedir a la seua àrea privada per a consultar els pagaments realitzats, imprimir cartes de pagament, justificants, i consultar les seues dades, tant tributaris, com censals.

Una eina que acosta l’Administració al ciutadà, oferint servici les 24 hores, els 7 dies de la setmana.

Els portals de Gestió Municipal són multiplataforma, és a dir, funcionen sota qualsevol entorn, Linux o Windows, també són accessibles des de qualsevol dispositiu, adaptant-se a les resolucions i capacitats de cada dispositiu dels ciutadans.

Recursos i Al·legacions

Elaborem informes per a gestionar els recursos i les al·legacions de forma massiva informes per mitjà de l’ús de plantilles. Les plantilles utilitzades per a la gestió de recursos i al·legacions, s’estudien prèviament amb cada Administració per a treballar amb els models millor adaptats a les necessitats particulars de cada cas.

En Grupo MCG realitzem el seguiment de tot el procés dels recursos i al·legacions, incorporant tota la documentació relacionada a l’expedient electrònic de cada reclamació.

Inspecció

El nostre departament d’inspecció treballa per a vetlar per la correcta execució de totes les taxes i tributs imposats per les Administracions Públiques. Creem, o actualitzem si ja existix, un Padró fiscal que ens permet realitzar un seguiment de tots els objectes tributaris.

El procediment d’inspecció es realitza d’acord amb la nostra política de millora contínua i perfeccionament per a obtindre la major qualitat en els servicis prestats.

Padrons Fiscals

En la nostra fase d’anàlisi realitzem la depuració, o creació en cas de no existir, dels padrons fiscals per a cada un dels objectes tributaris a optimitzar.

Gràcies a l’optimització dels padrons fiscals, podem dur a terme accions concretes per a millorar els processos d’inspecció, tramitació i gestió tributària.

Formació

Organitzem formacions presencials dirigides al personal de l’Administració, amb l’objectiu d’enfortir i actualitzar els coneixements dels participants en el conjunt dels processos que conformen la denominada Gestió i Recaptació en l’àmbit de les Corporacions Locals.

Webinars

Realitzem Webinars periòdicament per a la formació específica de les aplicacions desenvolupades per Grupo MCG. L’objectiu dels Webinars és oferir als professionals de l’Administració els coneixements i recursos necessaris per a conéixer les aplicacions i dispositius amb els que es disposen a treballar, a fi d’optimitzar el rendiment del seu treball i fer-ho més eficient.

A través d’este tipus de formacions s’optimitza el temps dels assistents, podent assistir en distints horaris. Es poden actualitzar els coneixements amb major freqüència, reciclant els coneixements dels assistents amb les últimes actualitzacions i novetats.

En Grupo MCG creem Plans de Formació específics per a cada projecte amb el qual col·laborem, dissenyem cursos, jornades i seminaris amb continguts concrets i adaptats a les necessitats, capacitats, i disponibilitat de tots els Professionals de l’Administració Pública implicats en el desenvolupament del projecte.

L’objectiu dels nostres Plans Formatius és dotar tots els integrants de l’equip de treball dels nostres projectes de col·laboració amb les Administracions Públiques, dels coneixements, eines i recursos necessaris per a desenvolupar el seu treball de la manera més eficient possible, optimitzant així els recursos públics i oferint un servici millor i més pròxim als ciutadans.

Suport

Independentment de les formacions realitzades i dels manuals entregats, des de Grupo MCG posem a disposició dels professionals de l’Administració nostre servici de CAU (Centre d’Atenció a Usuaris).

Tots els usuaris de les aplicacions informàtiques desenvolupades per Grupo MCG tenen a la seua disposició el Centre d’Atenció a Usuaris. Les incidències es gestionen per mitjà d’un sistema de gestió de tiquets, mitjançant el qual el nostre personal especialitzat s’encarrega de donar solució a qualsevol incidència de la manera més ràpida possible, sempre complint els protocols de qualitat i d’atenció al client.

Outsourcing

Construïm equips de treball amb personal de Grupo MCG, sota la direcció dels tècnics de l’Administració, l’objectiu de la qual és la immediatesa i agilitat administrativa i un millor servici al ciutadà.

Creem Agències Tributàries Locals per a gestionar els recursos de les Administracions, acostem l’Administració als ciutadans, facilitant l’accés dels contribuents.

Posem a disposició de les Administracions Públiques tot els nostres recursos humans, tècnics i materials, per a obtindre els millors resultats.

Optimització de Processos

En Grupo MCG realitzem auditories de processos, atenem als objectius que planteja cada Administració, abordem les àrees crítiques implicades en la gestió, analitzem els sistemes i planifiquem les millores necessàries per a aconseguir optimitzar els processos.

Per mitjà d’un estudi previ de les necessitats i objectius, es crega un procés de treball adaptat a cada Administració, sempre seguint la nostra metodologia de treball de millora contínua.

Analitzar la situació de cada Administració, identifiquem i aportem solucions a cada problema, utilitzem els mitjans tècnics i els suports necessaris, per a l’automatització i seguiment eficaç de cada procés.

Tràmits

La col·laboració en Gestió Tributària i Censal que realitzem en Grupo MCG, junt amb les Administracions Públiques, es pot agrupar en l’execució dels següents tràmits:

 • Redacció d’Ordenances Fiscals.
 • Modificació d’Ordenances Fiscals.
 • Revisió dels actes dictats en Gestió Tributària.
 • Suspensió de procediment.
 • Realització de liquidacions Tributàries.
 • Concessió d’exempcions i bonificacions fiscals.
 • Denegació d’exempcions i bonificacions fiscals.
 • Notificacions administratives.
 • Manteniment de padrons fiscals.
 • Creació de padrons fiscals.
 • Emissió de documents de cobrament.
 • Resolució d’expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 • Resolució de recursos contra actes compresos en la Gestió Tributària.
Back to Top

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario. Si continúas navegando das tu consentimiento para la aceptación de las cookies y la aceptas nuestra política de cookies, pincha aquí para más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies