Jornades Formatives: Problemàtica i situació actual de la Gestió i Recaptació Tributària Municipal – 3a Edició

Un altre any més organitzem les jornades formatives junt amb l’ADEIT amb l’objectiu d’adquirir el coneixement i reciclatge en l’estudi i anàlisi crítica de les matèries més rellevants en el marc jurídic de la gestió tributària i la recaptació de les entitats locals des d’una perspectiva que facilite la seua aplicació als seus destinataris finals i augmente l’eficàcia del sistema.

El curs, de la mateixa manera que en edicions anteriors, està destinat especialment per a Funcionaris amb Habilitació de caràcter estatal, Tècnics i Personal adscrit als servicis de Gestió Tributària, Recaptació i Procediments Sancionadors en les Entitats Locals, així com responsables polítics d’estes matèries.

La Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València, Grupo MCG, COSITAL i Grupo Aguas de Valencia, organitzem la tercera edició del curs “Problemàtica i situació actual de la Gestió i Recaptació Tributària Municipal”.

Esta acció formativa està homologada per l’IVAP (Institut Valencià d’Administracions Públiques) per a empleats públics de les Administracions Públiques, disposant d’una duració de 28 hores.

Durant 5 jornades repartides al llarg dels dimecres d’abril i maig es distribuïxen les matèries del curs que es poden desglossar en quatre blocs: un primer bloc dedicat de forma genèrica a la problemàtica actual que assola a este sector, als principis rectors que ho conformen i a les noves solucions jurisprudencials emeses en la matèria; un segon bloc, centralitzat en l’anàlisi detallat dels principals tributs locals i altres ingressos públics, com les multes, amb més dificultats de gestió i recaptació; un tercer bloc, destinat a analitzar els amagatalls relacionats amb la inspecció i recaptació tributària municipal; i un quart bloc, centrat en l’anàlisi de la gestió pressupostària local i la incidència de la Llei de Transparència Fiscal i la factura electrònica en este àmbit municipal.

Les jornades del curs es distribuiran en horari de matí i vesprada, durant les quals desfilaran destacats experts professionals íntimament lligats amb la tributació local, procedents de diverses àrees professionals, aconseguint en conjunt una visió global i completa de la matèria. El curs ha sigut avalat per diversos ens especialitzats en la matèria.

Les motivacions de l’organització a l’hora de crear este curs descansen en la idea d’enfortir i actualitzar els coneixements dels participants en el conjunt dels processos que conformen la denominada gestió i recaptació en l’àmbit de les Corporacions Locals. Es tracta, en essència, de mostrar els nous reptes i desafiaments als quals els professionals hauran de fer front en el futur i aconseguir amb esta nova visió formativa un nou comportament més eficaç i immediat en la gestió i recaptació dels ingressos públics.

Programa del curso